• Stichting Markland College

Stichting Markland College

Stichting Markland College bestaat uit twee zelfstandige scholen: het Markland College Oudenbosch (gymnasium, atheneum, havo, mavo, gemengde leerweg en de vmbo beroepsgerichte leerwegen kader en basis) en het Markland College Zevenbergen (gymnasium, atheneum, havo en mavo).

Beide scholen worden aangestuurd door het College van Bestuur. Elke school heeft een eigen directie. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur.

Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding. Hij is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het organisatorische, pedagogische en onderwijskundige beleid. Hij doet dit in overleg met het CvB en binnen de door het CvB vastgestelde beleidskaders.
Directeur van het Markland College Oudenbosch: dhr. M.T.H.M. Maas 
Directeur van het Markland College Zevenbergen: dhr. R.F.J.M. Rovers MEM

Teamleider
De teamleider is, onder verantwoordelijkheid van de directeur, belast met de pedagogische en onderwijskundige leiding van één of meer teams en leerjaren van een onderwijssoort. Hij/zij maakt deel uit van de directie en geeft leiding aan een team van docenten.

Teamleiders Markland College Oudenbosch:  
dhr. J.F.M. Vervaart, teamleider onderbouw vwo en havo 
dhr. R.W.A. Vergouwen MEd, teamleider bovenbouw vwo en havo
dhr. A.J.M. van Loon, teamleider mavo
dhr. J.W.C. de Pijper, teamleider beroepsgerichte leerwegen 

Teamleiders Markland College Zevenbergen:
dhr. H.G.P Verschuren MEd, teamleider mavo 
dhr. L.C. van der Wulp, teamleider havo
dhr. E.J. Pegels MSc, teamleider vwo 

Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De begeleiding van de mentor richt zich op zowel de leerprestaties als het welbevinden van de leerling.

Ondersteuningsteam
Wanneer in de ondersteuning voor de leerling twee of meer hulpverleners betrokken zijn, ligt de regie bij het ondersteuningsteam. Zij worden automatisch aangewezen door het signaleringssysteem op basis van vooraf afgesproken toewijzingsregels.

Het ondersteuningsteam van Stichting Markland College bestaat uit mw. N. Hees, mw. drs. C. van Hees en mw. drs. I. Berkelmans.

Centrale ondersteuning
De medewerkers werkzaam bij de afdeling centrale ondersteuning werken voor de stichting en beide scholen. In de huidige situatie zijn binnen de Stichting Markland College de volgende portefeuilles centraal belegd: Personeel en organisatie, Financiën en control, Informatisering en automatisering, PR en communicatie, Kwaliteitszorg, Inkoop en Facilitaire zaken.

GMR                                                                                                                                              
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College, bestaande uit medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen van het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen, houdt zich bezig met de centrale kaders voor het beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden.

Medezeggenschapsraad
De MR, waarin personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen zitting hebben, geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben, denken mee over het schoolplan, het schoolfonds, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties.
De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij schoolbestuur en directie.